Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies op de website https://www.billit.be/ (hierna aangeduid als: “de Website”) door Billit BVBA (hierna: “Billit”, “wij”, “we”, “ons”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media plug-ins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale mediadiensten (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram en Twitter), die integratie van sociale media toevoegen wanneer ze zijn ingebouwd in de Website.

OPMERKING 1: als u informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, anders dan de verwerking door middel van cookies, maar bijvoorbeeld met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon en sociale media, raadpleeg dan onze Privacy Policy via de volgende link: https://www.billit.eu/nl-be/privacy/

Door de Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en sociale media plug-ins erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen. U mag echter op elk moment uw cookie-voorkeuren wijzigen via de cookie instellingen.

Algemeen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Billit, een entiteit handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens van Billit zijn:Billit BVBA, Oktrooiplein 1 bus 302, 9000 Gent, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0563.846.944.
U kan uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door of als gevolg van ons gebruik van cookies of sociale media plug-ins richten tot onze privacy officer: dpo@billit.be.
Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.
Billit behoudt zich het recht voor om het Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website.

Cookies

U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Hierna vindt u de richtlijnen om dit te doen:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari:
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website kan echter veroorzaken dat bepaalde delen van of de volledige Website niet langer naar behoren werkt. Wanneer u de Website bezoekt, plaatst Billit een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot het plaatsen en het gebruik van cookies laten toe om u te identificeren. Billit gebruikt ze om inzicht te verwerven in de manier waarop u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruikersgegevens te verzamelen die Billit in staat stellen om een betere gebruikerservaring op de Website aan te bieden.
De volgende cookies worden op onze Website gebruikt:

Functionele cookies:

Billit gebruikt verschillende functionele cookies op de Website. Deze cookies zijn nodig zodat de Website naar behoren kan werken en om u een goede gebruikerservaring te bieden.

Analytische en statistische cookies:

Google Analytics: Billit gebruikt Google Analytics cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken alsook sommige van de diensten van derden op onze Website. Aan de hand van deze inzichten zijn Billit en externe dienstverleners in staat om onze diensten te verbeteren. Billit gebruikt de volgende cookies:

_gat cookie (1 minuut levensduur);
_gid cookie (2 dagen levensduur), en
_ga cookie (2 jaar levensduur).

Sociale media en advertenties:

Facebook: Billit maakt gebruikt van Facebook . Het betreft volgende cookies:

fr cookie (6 maanden levensduur);
_fbp cookie (6 maanden levensduur).

Registratie cookies:

Eventbrite: Voor deregistratie voor de e-invoicing workshops gebruikt Billit Eventbrite. Het betreft de volgende cookies:
ebGAClientID (1 jaar levensduur);
AMP_TOKEN (1 uur levensduur);

Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies op uw apparaat, met uitzondering van functionele cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies door Billit intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen zoals hierboven vermeld.

Doeleinden waarvoor Billit uw persoonsgegevens gebruikt

Billit verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Billit verwerkt uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden.
Billit kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.
Billit verwerkt uw persoonsgegevens ter bescherming van de legitieme belangen van Billit, zijn partners of een derde indien er een is, en als uw gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Billit of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.
Billit verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Billit kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdrijf die/dat u hebt begaan.

Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor het doeleinde beschreven in artikelen 3.1 en 3.2 verzoekt Billit als de verantwoordelijke partij, om uw toestemming.
Voor de doeleinden beschreven in artikelen 3.3 en 3.4 baseert Billit zich op de noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, namelijk om: eenderde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij; de veiligheid te waarborgen.
Voor het doeleinde beschreven in artikel 3.5 baseert Billit zich op de noodzakelijkheid van de verwerking om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Ontvangers

Met uitzondering van de situaties beschreven in de artikelen 5.2 en 5.3verstuurt Billit uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat ons gebruik van analytische en statistische cookies en advertising cookies kan impliceren dat de externe aanbieders van deze cookies bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, waaronder informatie over uw surfgedrag.

Billit kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de Billit groep indien dat nodig is voor een van de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.
In elk geval garanderen wij dat wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door entiteiten in onze groep, de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met dit Cookiebeleid.

Billit werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Billit ten behoeve van Billit verwerken. Billit garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.
In principe worden uw persoonsgegevens hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (d.i. de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Waar een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt – bijvoorbeeld door een derde partij – dan verzekeren wij dat uw persoonsgegevens zo veel als mogelijk worden beschermd.Zo zullen uw persoonsgegevens enkel doorgegeven worden aan derde landen die een gelijkaardig niveau aan bescherming bieden.

Kwaliteitsgaranties

Billit doet het mogelijke om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die hoger werden omschreven.
Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website kan gebruiken of wij een bepaalde dienstverlening moeten stopzetten. Billit zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

ereen doorslaggevend belang bestaat van Billit of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Billit ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

Billit zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Billit zal het personeel of de externe verwerkingsbedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe. Dit betekent dat zowel het personeel als deze externe verwerkingsbedrijven onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn.

Uw rechten

U heeft het recht om ons inzage te vragen in alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U moet steeds specifiëren ten aanzien van welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op inzage wenst uit te oefenen.

Billit heeft evenwel het recht om bepaalde verzoeken tot inzage af te wijzen indien deze verzoeken duidelijk gericht zijn op het veroorzaken van overlast. Billit heeft tevens het recht een verzoek tot inzage af te wijzen indien de toekenning ervan disproportionele negatieve implicaties heeft voor de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van Billit zelf.
U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.
U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden hierboven beschreven of indien u uw toestemming intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door Billit zal worden geëvalueerd tegenover:
doorslaggevende belangen van Billit of een andere derde partij;
wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat Billit de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.
U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde te behartigen en indien u zich in een bijzondere en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigt. U moet ons die situatie wel kenbaar maken, zodat we uw verzoek op een correcte wijze kunnen beoordelen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht zich kosteloos en te allen tijde tegen deze verwerking te verzetten.
U hebt het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbarevorm alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in de situaties omschreven onder artikel 4.1 en indien de verwerking wordt verricht via geautomatiseerdeprocedés.
Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar de privacy officer van Billit. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een recht zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd zijn en ondertekend, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kan Billit. uw vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

Billit zal u onmiddellijk in kennis stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt, zal Billit u zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Billit, kunt u altijd contact opnemen met de privacy officer van Billit via het e-mailadres dpo@billit.be. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Billit, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.